FUNCITY+ е организиран с подкрепата на Община Варна

 1. История на фестивала. Мисия, визия, цели

Фестивалът FUNCITY+ се организира за втора година от сдружение “Варна Европейкса Младежка Столица”, като преди това има 5 издания под името FUNCITY, организиран от сдружение „Варненески Младежки Фестивал“ .

 1. Мисия на фестивала

Подкрепа на млади таланти в областта на музиката, изкуството, спорта и предприемачеството с цел за повишаване на уменията им.

 1. Визия на фестивала

Младите хора да получат шанс и подкрепа за развитие чрез предоставяне на възможност за изява и обучение.

 1. Цел на фестивала

Талантливи младежи да придобият умения и квалификация, които да им помогнат да изяват способностите си на национално и междунордно ниво.

FUNCITY + към момента

Фестивалът към момента има следните отличителни характеристики:

 • Основна целева група – млади хора
 • Обучителен фокус
 • Всяко направление (музика, изкуство, спорт, преприемачество) има отделна програма и в голяма степен автономни правила на провеждане
 • Социални иновации - взаимодействие между местна власт, граждански организации и бизнес
 • Фестивал без омразна реч и политическа пропаганда
 • Фестивал с позитивни послания
 • Дългосрочен проект на община Варна

Основни елементи на програмата на фестивала:

 • Състезания
 • Лекции и обучения
 • Забавна част

Основни задачи на фестивала в перспектива

 • Обучение и подкрепа на талантливи младежи, които се занимават с различни видове изкуства, спорт и предприемачество.
 • Обединяване на усилията на всички страни в процеса по изграждане на капацитет (община, ментори, общественост, медии).
 • Индивидуален подход, съобразен със спецификата на дейността на младежите и техните личности характеристики.
 • Осигуряване на приемственост в програмата и формата между отделните издания на фестивала.
bus